Cookies en Privacy Policy

 

Cookies en Privacy verklaring


PRVICAYVERKLARING

COOKIE VERKLARINGPRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

De website mysanofi.be wordt ter beschikking gesteld door Sanofi Belgium N.V., Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, BE 0464.435.901, een dochteronderneming van de Franse moedermaatschappij Sanofi SA.

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren welk persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden bij het gebruik van de website mysanofi.be, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen of wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens.

Sanofi Belgium NV is verantwoordelijk om te verzekeren dat het persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en elke Belgische wet die deze implementeert (o.a. de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

Wij gebruiken de volgende definities in deze privacyverklaring:

“Sanofi”, “wij” of “ons” betekent Sanofi Belgium NV.

Met "persoonsgegevens" bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met “verwerkingsverantwoordelijke” bedoelen we de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, zoals nader gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

2. Over de website

Deze website richt zich tot de Belgische en Luxemburgse gezondheidswerkers en heeft als doel om hen:

 1. Informatie over Sanofi producten te bezorgen en
 2. Educatief materiaal ter beschikking te stellen aan gezondheidswerkers en patiënten.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is contractuitvoering en toestemming.

3. Welke soort van persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de website?

Om toegang te verkrijgen tot deze website dient u in te loggen. Als u inlogt, wordt u verzocht persoonsgegevens te verstrekken (uw identificatiegegevens, uw RIZIV-nummer, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw geslacht). Verder ontvangen wij hierbij ook informatie van IQVIA.

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren. Anderen stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Het verstrekken van een deel van deze persoonsgegevens is niet verplicht.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de website. De wettelijke grondslag voor u toegang te verlenen tot de website is de uitvoering van een overeenkomst met u.

Voor het plaatsen van cookies doen wij een beroep op de rechtsgrond toestemming.

Daarnaast geven wij u de mogelijkheid om uw toestemming te geven om u gepersonaliseerd nieuws te bezorgen met betrekking tot onder meer cursussen voor permanente educatie (geaccrediteerd), wetenschappelijke informatie, professionele literatuur, nieuws over patiënten diensten en apotheekdiensten.


4. Gebruik en delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u op de website ingeeft stellen u in staat om alle functionaliteiten en functies van de website te gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot informatie over Sanofi producten en educatief materiaal. Verder geven wij u ook de mogelijkheid om uw toestemming te geven om:

 1. Persoonsgegevens, afgeleid uit cookies, te verwerken.
 2. U gepersonaliseerd nieuws te bezorgen met betrekking tot onder meer cursussen voor permanente educatie (geaccrediteerd), wetenschappelijke informatie, professionele literatuur, nieuws over patiënten diensten en apotheekdiensten.

Sanofi kan uw persoonsgegevens delen met:

 • EURA NOVA.
  Uw gedrag op onze website genereert verdere inzichten over het gebruik dat u maakt van onze website. Sanofi kan deze informatie delen met EURA NOVA, zodanig dat wij u gepersonaliseerde informatie kunnen bezorgen.
 • AKAMAI
  AKAMAI zorgt voor de aanmaak van een uniek account voor de zorgprofessial op de website.
 • Google Analytics
  Google zorgt voor de analyse en het verstrekken van inzichten met betrekking tot het gebruik van de website.
 • Uw persoonsgegevens worden naast de hierboven vermelde partijen niet met andere personen of organisaties, tenzij we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, te reageren op een verzoek van de overheid of anderszins onze wettelijke rechten of verdedigen tegen juridische claims.

  5. Bewaring van persoonsgegevens

  Wij streven ernaar persoonlijke gegevens zo kort mogelijk te bewaren.

  We bepalen de bewaartermijn van uw persoonsgegevens op basis van de volgende criteria:

   (a) het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken: we bewaren de gegevens zo lang als nodig voor dat doel; en
   (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt minimale bewaartermijnen op waaraan we verplicht zijn te voldoen

  6. Beveiliging

  We zijn bezorgd over het beschermen van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en verlies. We hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen. Ook indien wij met derde partijen samen werken, hebben wij de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

  7. Sites en diensten van derden

  De website kan linken bevatten naar websites, andere apps en andere online-diensten die worden beheerd door derden en die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens op die websites en andere online-diensten door die derde partijen. We raden u aan om de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van elke website en andere online-services die u bezoekt te bekijken.

  8. Uw rechten

  In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u de:

 • Recht op toegang.
  U kunt contact met ons opnemen om een bevestiging te krijgen of we al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. Waar dat het geval is, zullen wij u informeren over de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt en de beoogde opslagperiode of criteria om die periode te bepalen.
 • Recht op rectificatie.
  U hebt het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens te hebben die wij over u opslaan, gerectificeerd of voltooid.
 • Recht van bezwaar.
  Als onze verwerkingen zijn gebaseerd op gerechtvaardigd belang van Sanofi, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking aantonen die uw rechten en vrijheden tenietdoen.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in specifieke situaties zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht om te wissen.
  U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te wissen als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. Bovendien hebt u het recht om te wissen als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken zoals hierboven bedoeld, tenzij we dwingende redenen hebben om de relevante gegevens niet te wissen.
 • Recht op gegevensportabiliteit.
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en/of te vragen dat we die gegevens naar een derde partij verzenden waar dit technisch haalbaar is. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op basis van toestemming of in het kader van de uitvoering van het contract.
 • Recht om uw toestemming in te trekken.
  U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.
 • Neem contact op met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) om de bovengenoemde rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over uw privacy.

  U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar dataprivacy.belgium@sanofi.com of door een brief te sturen naar Sanofi, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.
  U hebt ook het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat Sanofi uw privacy niet respecteert.
  De bevoegde autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). U kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een brief te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

  10. Updates van deze Privacyverklaring

  Als we deze Privacyverklaring bijwerken, plaatsen we de bijgewerkte versie op de website. U kan de laatste versie steeds terugvinden onder de titel ‘Privacyverklaring’ onderaan op de pagina. Als we wijzigingen aanbrengen die de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt door middel van de website wezenlijk veranderen, geven we u de gelegenheid om in te stemmen met dergelijke wijzigingen.  COOKIES VERKLARING

  Sanofi Belgium NV vindt het belangrijk dat u deze website optimaal kan gebruiken. Daarom stemmen we de inhoud van de website mysanofi.be graag af op uw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor maken we gebruik van verschillende technieken, zoals cookies, scripts, pixels, SDK’s en soortgelijke technologieën (hierna afgekort als ‘cookies’).

  1. Inleiding

  In deze cookieverklaring leggen we u graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en hoe u cookies kan aanvaarden of weigeren.
  Sanofi Belgium NV is verantwoordelijk om te verzekeren dat het persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en elektronische communicatie, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de ePrivacy richtlijn en elke Belgische wet die deze implementeert (o.a. de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie).

  2. Wat zijn cookies?

  Mysanofi.be maakt gebruikt van ‘cookies’.
  Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een applicatie gebruikt.

  A) Welke soort cookies bestaan er?

  • Op basis van de partij die de cookies plaatst kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:
  • Eerste partij cookies zijn cookies die door Sanofi Belgium NV worden geplaatst en beheerd.
  • Derde partij cookies zijn cookies die door een derde partij geplaatst of beheerd worden. Bij het plaatsen van derde partijcookies worden bepaalde gegevens gedeeld met de derde partij.

  B) Hoe lang blijven cookies bestaan?

  • Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:
  • Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Deze cookies worden verwijderd van zodra u de browser sluit.
  • Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al is de browser of de applicatie gesloten. Deze cookies blijven op uw apparaat staan tot de vooraf bepaalde einddatum is bereikt, er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of u de cookie verwijdert van uw apparaat.

  C) Welke cookies gebruikt Sanofi Belgium NV voor welk doel?
  Cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld.

  Sanofi Belgium NV maakt een onderscheid tussen X soorten cookies:

  • Noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat deze website correct werkt. Deze cookies worden steeds geplaatst omdat deze essentieel zijn om de goede werking van de website te verzekeren. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden.
  • Statistische cookies
  • Advertentiecookies
  • Social mediacookies
  • Tracking cookies
  • Aanbevelingscookies

  Meer informatie vindt u terug in de gedetailleerde lijst met cookies.

  Noodzakelijke cookies

  Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt Sanofi die informatie maximumduur
  OptanonConsent Eerstepartij cookies Deze cookie wordt geplaatst om de OneTrust cookie oplossing te laten functioneren. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Hierdoor kan mysanofi.be voorkomen dat cookies geplaatst worden, als er geen toestemming is gegeven. De cookie bevat geen informatie die de sitebezoeker kan identificeren. 1 jaar
  OptanonAlertBoxClosed Eerstepartij cookies Deze cookie wordt geplaatst om de OneTrust cookie oplossing te laten functioneren. Het wordt ingesteld nadat bezoekers een cookiebericht hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze het bericht actief sluiten. De website kan het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker tonen. De cookie bevat geen persoonlijke informatie. 1 jaar
  ASP.NET_Session Id Eerstepartij cookies Deze cookie is een platformsessiecookie voor algemeen gebruik. Het wordt gebruikt door sites die zijn geschreven op Miscrosoft.NET gebaseerde technologieën om een geanonimiseerde gebruikerssessie door de server bij te houden. sessie

  Functionele cookies

  Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt Sanofi die informatie maximumduur
  mysanofi-be#lang Eerstepartij cookies Deze cookie wordt gebruikt om de taal van de gebruiker op te slaan. sessie
  ai_user Eerstepartij cookies Deze cookie is gekoppeld aan de Microsoft Application Insights-software. Het wordt gebruikt voor statistische redenen en verzamelt telemetrie-informatie voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform. Het is een unieke, anonieme cookie voor gebruikersidentificatie waarmee het aantal gebruikers kan worden geteld dat in de loop van de tijd toegang heeft tot de applicatie. 1 jaar
  ai_session Eerstepartij cookies Deze cookie is gekoppeld aan de Microsoft Application Insights-software. Het wordt gebruikt voor statistische redenen en verzamelt telemetrie-informatie voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform.Het is een unieke anonieme cookie voor sessie-identificatie. enkele seconden

  Analyse cookies

  Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt Sanofi die informatie maximumduur
  _gat_UA-nnnnnnnn-nnn Eerstepartij cookies Deze cookie is een patroontype cookie die is ingesteld door Google Analtycis. Het wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die Google om de hoeveelheid gegevens die Google op websites met een hoog verkeersvolume vastlegt, te beperken enkele seconden
  ai_session Eerstepartij cookies Deze cookie is gekoppeld aan de Microsoft Application Insights-software. Het wordt gebruikt voor statistische redenen en verzamelt telemetrie-informatie voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform. Het is een unieke, anonieme cookie voor sessie-identificatie enkele seconden
  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Eerstepartij cookies Deze cookie is gekoppeld aan het Sitecore Content Management Systeem dat gebruikt wordt om herhaalde bezoeken door unieke gebruikers te identificeren. 10 jaar
  _gid Eerstepartij cookies Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Het wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 1 dag
  _ga Eerstepartij cookies Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de siteanalyserapporten te berekenen. 2 jaar
  JSESSIONID Derde partij cookies Deze cookie wordt beheerd door New Relic. Het biedt een platform aan voor het bewaken van de prestaties van web- en mobiele applicaties. sessie

  3. Waarom maakt Sanofi Belgium NV gebruik van cookies?

  Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om u een goed werkende website aan te bieden.
  Verder kunnen wij ook cookies gebruiken om uw gedrag op de website in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we website verbeteren voor alle bezoekers van de website en beter afstemmen op uw interesses.
  Tot slot gebruiken we ook cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Zo kan een cookie ervoor zorgen dat u niet meer dezelfde gegevens hoeft in te voeren.

  4. Hoe kan u het gebruik van cookies beheren?

  Bij het eerste bezoek aan de website mysanofi.be kunt u alle of bepaalde cookies aanvaarden of weigeren.
  U kan uw keuze altijd aanpassen door hieronder op de knop "BUTTON NAME" te klikken. U kan dan uw cookie-voorkeur (opnieuw) instellen.

  5. Wat met uw privacy?

  Als Sanofi Belgium NV persoonsgegevens verzamelt via cookies, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de Privacyverklaring van mysanofi.be.

  We raden u aan om ook de privacyverklaring aandachtig door te nemen. De Cookie- en het Privacyverklaring vormen namelijk een geheel.

  In onze privacyverklaring kan u terugvinden welk persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden door de website mysanofi.be te gebruiken, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen of wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

  6. Bij wie kan u terecht voor vragen of klachten?

  Als u na het doornemen van onze Cookieverklaring nog vragen hebt, dan raden wij u aan om contact op te nemen met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).

  U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar dataprivacy.belgium@sanofi.com of door een brief te sturen naar Sanofi, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.

  U hebt ook het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat Sanofi uw privacy niet respecteert.

  De bevoegde autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). U kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een brief te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

  7. Updates van deze Cookieverklaring

  Als we deze Cookieverklaring bijwerken, plaatsen we de bijgewerkte versie op de website. U kan de laatste versie steeds terugvinden onder de titel ‘Cookieverklaring’ onderaan op de pagina.

  Als we wijzigingen aanbrengen die de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt door middel van de website wezenlijk veranderen, geven we u de gelegenheid om in te stemmen met dergelijke wijzigingen.