Cookies en Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

De website mysanofi.be wordt ter beschikking gesteld door Sanofi Belgium N.V., Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, BE 0464.435.901, een dochteronderneming van de Franse moedermaatschappij Sanofi SA.

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren welk persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden bij het gebruik van de website mysanofi.be, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen of wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens.

Sanofi Belgium NV is verantwoordelijk om te verzekeren dat het persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en elke Belgische wet die deze implementeert (o.a. de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

Wij gebruiken de volgende definities in deze privacyverklaring:

“Sanofi”, “wij” of “ons” betekent Sanofi Belgium NV.

Met "persoonsgegevens" bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met “verwerkingsverantwoordelijke” bedoelen we de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, zoals nader gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

2. Over de website

Deze website richt zich tot de Belgische en Luxemburgse gezondheidswerkers en heeft als doel om hen:

 1. Informatie over Sanofi producten te bezorgen en
 2. Educatief materiaal ter beschikking te stellen aan gezondheidswerkers en patiënten.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is contractuitvoering en toestemming.

3. Welke soort van persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de website?

Om toegang te verkrijgen tot deze website dient u in te loggen. Als u inlogt, wordt u verzocht persoonsgegevens te verstrekken (uw identificatiegegevens, uw RIZIV-nummer, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw geslacht). Verder ontvangen wij hierbij ook informatie van IQVIA.

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren. Anderen stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Het verstrekken van een deel van deze persoonsgegevens is niet verplicht.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de website. De wettelijke grondslag voor u toegang te verlenen tot de website is de uitvoering van een overeenkomst met u.

Voor het plaatsen van cookies doen wij een beroep op de rechtsgrond toestemming.

Daarnaast geven wij u de mogelijkheid om uw toestemming te geven om u gepersonaliseerd nieuws te bezorgen met betrekking tot onder meer cursussen voor permanente educatie (geaccrediteerd), wetenschappelijke informatie, professionele literatuur, nieuws over patiënten diensten en apotheekdiensten.

4. Gebruik en delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u op de website ingeeft stellen u in staat om alle functionaliteiten en functies van de website te gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot informatie over Sanofi producten en educatief materiaal. Verder geven wij u ook de mogelijkheid om uw toestemming te geven om:

 1. Persoonsgegevens, afgeleid uit cookies, te verwerken.
 2. U gepersonaliseerd nieuws te bezorgen met betrekking tot onder meer cursussen voor permanente educatie (geaccrediteerd), wetenschappelijke informatie, professionele literatuur, nieuws over patiënten diensten en apotheekdiensten.

Sanofi kan uw persoonsgegevens delen met:

 • EURA NOVA.
  Uw gedrag op onze website genereert verdere inzichten over het gebruik dat u maakt van onze website. Sanofi kan deze informatie delen met EURA NOVA, zodanig dat wij u gepersonaliseerde informatie kunnen bezorgen.
 • AKAMAI
  AKAMAI zorgt voor de aanmaak van een uniek account voor de zorgprofessial op de website.
 • Google Analytics
  Google zorgt voor de analyse en het verstrekken van inzichten met betrekking tot het gebruik van de website.

Uw persoonsgegevens worden naast de hierboven vermelde partijen niet met andere personen of organisaties, tenzij we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, te reageren op een verzoek van de overheid of anderszins onze wettelijke rechten of verdedigen tegen juridische claims.

5. Bewaring van persoonsgegevens

Wij streven ernaar persoonlijke gegevens zo kort mogelijk te bewaren.

We bepalen de bewaartermijn van uw persoonsgegevens op basis van de volgende criteria:

 1. (a) het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken: we bewaren de gegevens zo lang als nodig voor dat doel; en
 1. (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt minimale bewaartermijnen op waaraan we verplicht zijn te voldoen

6. Beveiliging

We zijn bezorgd over het beschermen van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en verlies. We hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen. Ook indien wij met derde partijen samen werken, hebben wij de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

7. Sites en diensten van derden

De website kan linken bevatten naar websites, andere apps en andere online-diensten die worden beheerd door derden en die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens op die websites en andere online-diensten door die derde partijen. We raden u aan om de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van elke website en andere online-services die u bezoekt te bekijken.

8. Uw rechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u de:

 • Recht op toegang.
  U kunt contact met ons opnemen om een bevestiging te krijgen of we al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. Waar dat het geval is, zullen wij u informeren over de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt en de beoogde opslagperiode of criteria om die periode te bepalen.
 • Recht op rectificatie.
  U hebt het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens te hebben die wij over u opslaan, gerectificeerd of voltooid.
 • Recht van bezwaar.
  Als onze verwerkingen zijn gebaseerd op gerechtvaardigd belang van Sanofi, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking aantonen die uw rechten en vrijheden tenietdoen.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in specifieke situaties zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht om te wissen.
  U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te wissen als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. Bovendien hebt u het recht om te wissen als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken zoals hierboven bedoeld, tenzij we dwingende redenen hebben om de relevante gegevens niet te wissen.
 • Recht op gegevensportabiliteit.
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en/of te vragen dat we die gegevens naar een derde partij verzenden waar dit technisch haalbaar is. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op basis van toestemming of in het kader van de uitvoering van het contract.
 • Recht om uw toestemming in te trekken.
  U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

Neem contact op met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) om de bovengenoemde rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over uw privacy.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar dataprivacy.belgium@sanofi.com of door een brief te sturen naar Sanofi, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.
U hebt ook het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat Sanofi uw privacy niet respecteert.
De bevoegde autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). U kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een brief te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

10. Updates van deze Privacyverklaring

Als we deze Privacyverklaring bijwerken, plaatsen we de bijgewerkte versie op de website. U kan de laatste versie steeds terugvinden onder de titel ‘Privacyverklaring’ onderaan op de pagina. Als we wijzigingen aanbrengen die de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt door middel van de website wezenlijk veranderen, geven we u de gelegenheid om in te stemmen met dergelijke wijzigingen.

COOKIESBELEID

Sanofi Belgium N.V. vindt het belangrijk dat u optimaal gebruik kunt maken van deze website. Daarom stemmen wij de inhoud van de website graag af op uw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken, zoals cookies, scripts, pixels en vergelijkbare technologieën (hierna "cookies").

1. Inleiding

Sanofi Belgium N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de ePrivacy-richtlijn en alle toepasselijke wetgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 op de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

2. Wat zijn cookies?

De website maakt gebruik van "cookies".

Cookies zijn kleine bestanden die op uw toestel worden geplaatst wanneer u een website bezoekt gebruikt.

A) Wat zijn de verschillende soorten cookies?

Op basis van de partij die de cookies plaatst kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • Eerste partij cookies zijn cookies die door Genzyme Europe B.V. worden geplaatst en beheerd.
 • Derde partij cookies zijn cookies die door een derde partij geplaatst of beheerd worden. Bij het plaatsen van derde partijcookies worden bepaalde gegevens gedeeld met de derde partij.

B) Wat is de levensduur van cookies?

Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Deze cookies worden verwijderd van zodra u de browser sluit.
 • Permanente cookies blijven op uw toestel staan, ook al is de browser of de applicatie gesloten. Deze cookies blijven op uw toestel staan tot de vooraf bepaalde einddatum is bereikt, er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of u een cookie verwijdert van uw toestel.

C) Welke cookies gebruikt Sanofi Belgium NV en met welk doel?

Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

Sanofi Belgium N.V. maakt een onderscheid tussen de volgende soorten cookies (meer informatie vindt u in de gedetailleerde lijst van cookies, hieronder):

3. Waarom maakt Sanofi Belgium N.V. gebruik van cookies?

Wij gebruiken cookies voornamelijk om u een goed werkende website te kunnen bieden.
We kunnen ook cookies gebruiken om uw gedrag op de website te volgen. Zo kunnen we de website voor alle bezoekers van de website verbeteren en beter afstemmen op jouw interesses.
Ten slotte gebruiken we ook cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

4. Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren?

Tijdens uw eerste bezoek aan de site kunt u alle of sommige cookies accepteren of weigeren.
Vervolgens kunt u uw keuze aanpassen door op de volgende link te klikken:

5. Hoe zit het met uw privacy?

Indien Sanofi Belgium N.V. persoonsgegevens verzamelt via cookies, gebeurt dit altijd in overeenstemming met de privacyverklaring.

We raden je ook aan om de privacyverklaring goed door te lezen. De privacy- en cookieverklaring vormen één geheel.

6. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of klachten heeft?

Als u na het lezen van ons Cookiebeleid nog vragen heeft, raden wij u aan contact op te nemen met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming. Dit kan door een e-mail te sturen naar dataprivacy.belgium@sanofi.com  of door een brief te sturen naar Sanofi Belgium N.V., ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.

U hebt ook het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat Sanofi uw gegevensbeschermingsrechten niet respecteert. De bevoegde autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be) U kan hen contacteren door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een brief te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

7. Updates

Als wij de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt wijzigen, geven wij u de mogelijkheid om hiervan kennis te nemen en/of uw toestemming te geven en/of in te trekken.